Úplná pravidla soutěže Máslo na výletě

I. Pořadatelem soutěže je společnost Záhir cosmetics s.r.o., IČO 03290107, se sídlem Loučky 2262/25, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59779 (dále jen “pořadatel” nebo “Zahir”).

II. Soutěž probíhá v termínu od 6. 3. 2019 13:00:00 hod do 6. 6. 2019 23:59:00 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské repubiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím Facebooku a Instagramu, kteří však nejsou pořadateli soutěže.

III. Ceny: Bambucké máslo s arganovým olejem 25 ml (dále jen "bambucké máslo") a Arganový tělový balzám dle výběru Zahir.

IV. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je pořadatel soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, daného účastníka do soutěže nezařadí, resp. je oprávněn účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit, byl-li tento do soutěže zařazen. Pořadatel je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit pořadateli tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti, nebude do soutěže zařazen, popř. z ní bude vyloučen. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem, resp. též osoby takovým osobám blízké. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

V. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže splní tyto 2 podmínky:

a). Vyfotí bambucké máslo kdekoliv na výlete b) fotografii uveřejní na facebooku nebo instagramu, kde označí Zahir a použije hashtag "maslonavylete"

VI. Určení výherců: V soutěži se uděluje 1 výhra každý měsíc (nezáleží na tom, zda účastník používá Instagram či Facebook). Výhercem soutěže je ten účastník, který splní podmínky soutěže a jeho fotografie  bude vyhodnocena porotou složenou z jednatele Zahiru, jeho manželky a dcery (ano, jsme rodinná firma) jako nejzábavnější (máslo to zajisté ocení).

VII. Výherce bude zveřejněn nejpozději do 10 dnů po skončení každého doutěžního měsíce na facebooku Zahir cosmetics a Instagramu.

VIII. O výhře bude pořadatel informovat výherce tak, že zveřejní vítěznou fotografii a následně požádá osobu, která ji uveřejnila o email. Pokud se pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat do 4 týdnů od vyhlášení soutěže, ztrácí výherci nárok na výhru, a to bez nároku na kompenzaci nebo na dodatečné přidělení výhry. V takovém případě bude výhra předána náhradnímu výherci, kterého vybere porota pořadatele z těch účastníků soutěže, kteří splňují pravidla soutěže.

IX. Pro získání údajů o výherci za účelem zaslání výhry je Zahir oprávněn repostovat jeho fotografii, kdy se může jednat o zveřejnění osobních údajů. Pro tento případ udělují soutěžící Zahiru souhlas s jejich zpracováním či užitím právě za tímto účelem.

X. Účastí v soutěži souhlasí účastník s pravidly této soutěže a s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu zde uvedeném, a to Zahirem. Zahir je výslovně oprávněn použít fotografie, kterými se účastník hlásil do soutěže k další propagaci Zahiru. Pokud má dotazy ke zpracování nebo pochybnosti o zpracování, může kontaktovat Zahir na emailové adrese veronika@zahir.cz, pro stížnosti je pak příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. 

XI. Závěrečná ustanovení Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry. O výhře v soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace zadavateli, pořadateli a technickému správci soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.